Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor visokog obrazovanje i nauke
Šifra obrasca:
MONM.SVON.02

Predmet: UPIS U REGISTAR AKREDITOVANIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I REGISTAR AKREDITOVANIH STUDIJSKIH PROGRAMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, UPIS U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI I FIZIČKIH LICA KOJA SE BAVE


____________________________________________________________________________________________
Podnosilac zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Naziv visokoškolske ustanove


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Sjedište


____________________________________________________________________________________________
Općina


____________________________________________________________________________________________
Broj telefona


____________________________________________________________________________________________
E-mail


____________________________________________________________________________________________
Predmet zahtjeva

UPIS U REGISTAR AKREDITOVANIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I REGISTAR AKREDITOVANIH STUDIJSKIH PROGRAMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, UPIS U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI I FIZIČKIH LICA KOJA SE BAVE

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Odluka o davanju saglasnosti na elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja visoko-školske ustanove ili nekog drugog oblika obrazovanja predviđenog Zakonom o visokom obrazovanjuVlada/Skupština KSKopija
Odluka osnivača o osnivanju visokoškolske ustanove ili nekog drugog oblika obrazovanja predviđenog Zakonom o visokom obrazovanjuOsnivačOriginal
Usvojen elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove ili nekog drugog oblika obrazovanja predviđenog Zakonom o visokom obrazovanjuMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mlade KSOriginalPribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz da je obezbijeđen nastavni kadar u skladu sa nastavnim planom i programom i Standardima i normativimaOsnivačOriginal
Dokaz da je obezbijeđen nastavni prostor, oprema i nastavna sredstva u skladu sa Standardima i normativimaOsnivačOriginal
Dokaz da su obezbijeđena finansijska sredstva za rad visokoškolske ustanove ili nekog drugog oblika obrazovanja predviđenog Zakonom o visokom obrazovanjuOsnivačOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Trajno