OSNIVANJE OSNOVNE ŠKOLE-PRETHODNA SAGLASNOST VLADE KANTONA SARAJEVO

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPOSO.08
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Alija Grabovicastručni savjetnik 033/562-276alija.grabovica@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na osnivanje osnovne škole pod jednakim uslovima pravnim i fizičkim licima, domaćim i stranim.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o ustanovama, član 5.,6.,7.,8. i 9., “Službeni list RBiH”,broj: 6/92,8/93 i 13/94; Zakona o Vladi Kantona Sarajevo, “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 – Ispravka, član 26. i 28.; Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 10., 11., 12., 13., i 14., „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 i 15/13; Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu, Cjeloviti Pedagoški standard i normativi, “Službene novine Kantona Sarajevo” broj :16/07 i 27/08; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra osnovnih škola, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 20/99.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podnosilac zahtjeva
Naziv osnovne škole
Sjedište
Adresa
Kontakt telefon
E-mail adresa

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Elaborat o opravdanosti osnivanja osnovne školeOsnivačOriginal
Akt o osnivanju osnovne školeOsnivačOriginal
Dokaz da je obezbjeđen nastavni kadar u skladu sa nastavnim planom i programomOsnivačOvjerena kopija
Dokaz da je obezbjeđen školski prostor, oprema i nastavna sredstva u skladu sa odgovarajućim normativimaOsnivačOvjerena kopija
Dokaz o ispunjenosti finansijskih sredstava za rad školeBankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 60 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 60 dana.Trajno
Obrazac: