POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH NOVČANIH SREDSTAVA

InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštiteSektor za ekonomske poslove
Šifra postupka: 
KUCZ.SMFP.01
Djelatnosti: 
Finansijski i budžetski poslovi

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Banda Eldinastručni savjetnik za materijalno – finansijske poslove033/261-043eldina.banda@kucz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, član 46. tačka 3., “Službene novine FBiH”, broj: 64/09; Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele, član 6. tačka j), “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/08, 23/09, 16/11, 34/12 i 9/13.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/naziv pravnog lica
Adresa/sjedište
Kontakt telefon
Broj računa sa kojeg se vrši transakcija
Broj računa na koji se vrši transakcija

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati pogrešno ili više uplaćenih sredstavaPošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
8 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Trajno
Obrazac: