VODJENJE REGISTARA O STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA NA PODRUČJU KS

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za visoko obrazovanje

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SVON.05
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Sifet Kukuruzpomoćnik min.za vis.obrazovanje i nauku033 562 138sifet.kukuruz@mon.ks.gov.ba
Adisa Hota- Peljtostručni suradnik za vis.obrazovanje i nauku033 562 186adisa.hota@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Vođenje evidencije studentskih organizacija, radi ostvarenja društveno korisnih potreba studenata.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., Službene novine FBIH broj: 2/98 i 48/99; Zakon o studentskom organizovanju na području KS, član 12., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 11/10; Pravilnik o registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo, član. 4. i 5., “Službene novine Kantona Sarajevo,” broj :47/14.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podnosilac zahtjeva
Naziv studentske organizacije
Skraćeni naziv studentske organizacije
Sjedište
Djelatnost
Ciljevi
Oblik studentske organizacije(studentsko vijeće,unija studenata)
Kontakt telefon
Novi skraćeni naziv studenstke organizacije
Nove djelatnosti i ciljevi
Novo sjedište
Nove osobe ovlaštene za zastupanje

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Statut organizacijeOsnivač studenstke organizacijeOriginal
Odluka nadležnog organa o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje organizacijeOdluka nadležnog tijela o zastupanjuOriginal
Rješenje o upisu u Registar udruženjaMinistarstvo pravde i uprave Kantona SarajevoOriginal
Lična karta osobe ovlaštene za zastupanje studentske organizacije MUP Na uvid
Odluka nadležnog tijela studentske organizacije o promjeniOsnivač studenstke organizacijeOriginal
Zapisnik sa sjednice o radu nadležnog tijela studentske organizacije koje je donijelo odluku o promjeniStudentska organizacijaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok za pregled zahtjeva i izadavanje saopćenja i rok za rješavanje urednog zahjteva 15 dana. Trajno
Obrazac: