OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU, DUGOROČNU,BESKAMATNU NOVČANU POZAJMICU ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA

Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za pravne, opće i administrativne poslove
Šifra postupka: 
OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU, DUGOROČNU,BESKA
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura
Boračka pitanja

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Denalda Poljaksuradnik za pravne poslove033/562-022denalda.poljak@mbp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Pomoć u rješavanju stambenog pitanja pripadnicima boračke populacije plaćanjem -dodjelom jednokratne, dugoročne, beskamatne novčane pozajmice.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 33. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14); Uredba o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 8. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/07, 23/09, 10/11,33/12, 16/14, 26/14);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada
Općina
Broj članova domaćinstva
Način kako je rješena stambena situacija
Kontakt telefon
Općina
Ime oca

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji po odredbama člana. 1.i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i HercegovineOpćinska služba za boračka pitanja ili grupa za vođenje evidencijeKopijaNadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu) (U skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06)
Uvjerenje o državljanstvu ili lična karta za podnosioca zahtjevaMinistarstvo unutrašnjih poslova Kantona SarajevoOvjerena kopija(Uvjerenje o kretanju za podnosiova zahtjeva obuhvata period od 01.01.1991 do dana izdavanja uvjerenja)
Ovjerena izjava da je podnosilac zahtjeva i čl. domaćinstva saglasni da Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kontrolor podataka može obrađivati njihove lične podatkeNadležna općinaOriginalDokaz o ukupnim primanjima: Potvrda o primanjima od poslodavca; ček od penzije iz radnog odnosa; primanja po osnovu lične i porodične invalidnine; po osnovu boračko-invalidske zaštite i dr.
Rodni list za podnosioca zahtjeva i sve članove porodičnog domaćinstvaOpćinaOvjerena kopija
Kućna listaOpćinaOriginal
Uvjerenje o kretanjuMUP-policijska uprava prema mjestu prebivališta/boravištaOvjerena kopija
Dokaz o ukupnim primanjima podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova domaćinstvaPoslodavac/PIO /MIO/Služba za zapošljavanjeOvjerena kopija
Iz. podn. zah. da nije dobio don. ili novč. poz. od bilo koga i u bilo kojem iznosu, odnosno izj. za lica koja su dobila don. ili novč. poz. sa tačnim izn. odobrene don. ili novč. poz. i naziv institucije od koje je dobijena don. ili novč. poz.OpćinaOriginal
Iz. ovj. od opći. sl. za ovj. da podn. zah. kao i njegovi čl. por. dom. nisu vlasnici jednog ili više poslovnog prostora izuzev poslovnog prostora u kojem obavljaju djelatnost iz koje obebjeđuje uslove za egzistenciju svojoj por.OpćinaOriginal
Dokaz o dodatnom boračkom statusu jednog ili više članova porodičnog domaćinstvaFederalno ministarstvo za boračka pitanja – općinsko odjeljenje sektora za vojne evidencijeOvjerena kopija
Medicinska dokumentacija na okolnost teške bolesti podnosioca zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstvaZdravstvena ustanovaOvjerena kopija
Dokaz o radnom stažu za podnosioca zahtjeva ili šehida-poginulog borca ili umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog demobilisanog borcaPIO/MIOOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 danaTrajno