Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za pravne, opće i administrativne poslove
Šifra obrasca:
OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU, DUGOROČNU,BESKA

Predmet: OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU, DUGOROČNU,BESKAMATNU NOVČANU POZAJMICU ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada


____________________________________________________________________________________________
Općina


____________________________________________________________________________________________
Broj članova domaćinstva


____________________________________________________________________________________________
Način kako je rješena stambena situacija


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Općina


____________________________________________________________________________________________
Ime oca

OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU, DUGOROČNU,BESKAMATNU NOVČANU POZAJMICU ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji po odredbama člana. 1.i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i HercegovineOpćinska služba za boračka pitanja ili grupa za vođenje evidencijeKopijaNadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu) (U skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06)
Uvjerenje o državljanstvu ili lična karta za podnosioca zahtjevaMinistarstvo unutrašnjih poslova Kantona SarajevoOvjerena kopija(Uvjerenje o kretanju za podnosiova zahtjeva obuhvata period od 01.01.1991 do dana izdavanja uvjerenja)
Ovjerena izjava da je podnosilac zahtjeva i čl. domaćinstva saglasni da Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kontrolor podataka može obrađivati njihove lične podatkeNadležna općinaOriginalDokaz o ukupnim primanjima: Potvrda o primanjima od poslodavca; ček od penzije iz radnog odnosa; primanja po osnovu lične i porodične invalidnine; po osnovu boračko-invalidske zaštite i dr.
Rodni list za podnosioca zahtjeva i sve članove porodičnog domaćinstvaOpćinaOvjerena kopija
Kućna listaOpćinaOriginal
Uvjerenje o kretanjuMUP-policijska uprava prema mjestu prebivališta/boravištaOvjerena kopija
Dokaz o ukupnim primanjima podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova domaćinstvaPoslodavac/PIO /MIO/Služba za zapošljavanjeOvjerena kopija
Iz. podn. zah. da nije dobio don. ili novč. poz. od bilo koga i u bilo kojem iznosu, odnosno izj. za lica koja su dobila don. ili novč. poz. sa tačnim izn. odobrene don. ili novč. poz. i naziv institucije od koje je dobijena don. ili novč. poz.OpćinaOriginal
Iz. ovj. od opći. sl. za ovj. da podn. zah. kao i njegovi čl. por. dom. nisu vlasnici jednog ili više poslovnog prostora izuzev poslovnog prostora u kojem obavljaju djelatnost iz koje obebjeđuje uslove za egzistenciju svojoj por.OpćinaOriginal
Dokaz o dodatnom boračkom statusu jednog ili više članova porodičnog domaćinstvaFederalno ministarstvo za boračka pitanja – općinsko odjeljenje sektora za vojne evidencijeOvjerena kopija
Medicinska dokumentacija na okolnost teške bolesti podnosioca zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstvaZdravstvena ustanovaOvjerena kopija
Dokaz o radnom stažu za podnosioca zahtjeva ili šehida-poginulog borca ili umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog demobilisanog borcaPIO/MIOOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 danaTrajno