SAGLASNOST NA PROJEKTE UNUTRAŠNJIH I VANJSKIH VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA I PROJEKTE VANJKOG UREĐENJA

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy and Infrastructure

 

Šifra postupka: 
KJKPVIK.TS.OVKMP.04
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kadić Amelarukovodioc Tehničke službe Vodovoda/rukovodioc Tehničke službe Kanalizacije033/237-655 i 033/203-059amelak@viksa.ba
azram@viksa.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izvršiti pregled dostavljene projekte dokumentacije u svrhu sagledavanja ispunjenja tehničkih i zakonskih propisa.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BIH, član 55. (“Službene novine FBIH”, broj: 2/06); Zakon o vodama, član 109.-114. i 139. (“Službene novine FBIH”, broj: 70/06); Zakon o cestama Federacije BIH, član 7. i 28. (“Službene novine FBIH”, broj: 12/10); Zakon o zaštiti okoliša, član 68. (“Službene novine FBIH”, broj: 33/03); Zakon o građevinskom zemljištu, član 65. (“Službene novine FBIH”, broj: 67/05); Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, član 20., 27., 28. i 30. (“Službene novine FBIH”, broj: 64/09); Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javnih kanalizacija, svi članovi, (“Službene novine FBIH”, broj: 4/12); Pravilnik o načinu utvrđivanju uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitinih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva, član 10. (“Službene novine FBIH”, broj: 88/12); Uredba o vrsti, sadržaju, ozmačavanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije, član 2.-7., 11.-13. i 16. (“Službene novine FBIH”, broj: 33/10); Zakon o prostornom uređenju, član 99., 108., 110., 114. i 115. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 7/05); Zakon o komunalnim djelatnostima, član 39.-41.(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/04, 36/14 i 40/15); Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradom, član 6. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 3/12); Zakon o vodama, član 2., 26.-28., 34., 35., 37., 39. i 42. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/10); Zakon o proglašenju spomenika prirode “Vrelo Bosne”, član 10.-13. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 16/06); Uredba o opštim uslovima za snadbjevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, svi članovi, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/13); Odluka o zaštiti planinskih izvora vode za piće Sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, svi članovi, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/97); Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju, svi članovi, (“Službene novine Grada Sarajevo”, broj: 2/87).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Pregled, ovjera i izdavanje saglasnosti na glavni projekat vodovoda na individualni stambeni objekat i manji poslovni prostorDo 100 m2- 52,65KMKJKP” Vodovod i Kanalizacija”Unicredit Bank: 338-900-22082747-53, Raiffeisen Bank: 161-000-00638500-67, Intesa San Paolo Bank: 154-921-20061390-57
Pregled, ovjera i izdavanje saglasnosti na glavni projekat kanalizacije na individualni stambeni objekat i manji poslovni prostorDo 100m2- 52,65 KMKJKP” Vodovod i Kanalizacija”Unicredit Bank: 338-900-22082747-53, Raiffeisen Bank: 161-000-00638500-67, Intesa San Paolo Bank: 154-921-20061390-57
Pregled, ovjera i izdavanje saglasnosti na glavni projekat vodovoda na stambeni, stambeno-poslovni i poslovni prostorPreko 100m2 -81,90 KMKJKP” Vodovod i Kanalizacija”Unicredit Bank: 338-900-22082747-53, Raiffeisen Bank: 161-000-00638500-67, Intesa San Paolo Bank: 154-921-20061390-57
Pregled,ovjera i izdavanje saglasnosti na glavni projekat kanalizacije za stambeno,stambeno-poslovni i poslovni prostorPreko 100m2 – 81,90 KMPrim. KJKP” Vodovod i Kanalizacija”Unicredit Bank: 338-900-22082747-53, Raiffeisen Bank: 161-000-00638500-67,Intesa San Paolo Bank: 154-921-20061390-57

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime – naziv podnosioca zahtjeva
Adresa prebivališta – sjedišta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Projektna dokumentacija (Glavni ili Izvedbeni projekat)Ovlaštena projektna kuća registrovana za ovaj vid izrade projektne dokumentacijeOriginal
Načelna saglasnost vodovoda/kanalizacijeKJKP “Vodovod i kanalizacije” d.o.o. SarajevoKopija
Prethodna vodna saglasnostAgencija za slivove rijeke Save; Ministarstvo privrede KSKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 danaTrajno