SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI REZANJA DRVETA

Ministarstvo privredeSektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SIE.01
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse033 562 119adnan.aganovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Davanje saglasnosti privrednom društvu za obavljanje djelatnosti rezanja drveta
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta , član 3. Stav (4) i član 5. Stav (1) (“Službene novine FBiH”, broj: 27/97 i 25/06); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uslovima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama, član 1. (“Službene novine FBiH”, broj: 14/02 i 26/02);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje rješenja100 KM Vr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 000-0000338-000-22100192-63
Naknada na ime troškova za utvrđivanje činjeničnog stanja40 KMVr.prih.: 722421; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 000-0000338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Općina
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o upisu u sudski registarOpćinski sudOvjerena kopijaNije potrebno podnositi u slučaju da se podnosi -Rješenje o osnivanju podružnice
Rješenje o osnivanju podružniceOpćinski sudovjerena kopijaNije potrebno podnositi ukoliko dokument -Odobrenje za upotrebu gradjevinskog objekta glasi na podnosioca zahtjeva.
Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora (Zemljišno-knjižni izvadak) ili ugovor o zakupuOpćinski sud/podnosilac zahtjeva/ugovorne strankeOvjerena kopija
Građevinska dozvola za gradnju objektaNadležna općinska služba za poslove urbanizmaKopija
Odobrenje za upotrebu građevinskog objektaNadležna općinska služba za poslove urbanizmaKopija
Okolinska dozvolaMinistarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaKopija
Opšti akt o unutrašnjoj organizaciji kojim su utvrđeni uvjeti za obavljanje poslova na radnim mjestimaPrivredno društvoOvjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne taksePošta/bankaOriginal
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
15 dana ili 30 dana za naročito složene predmeteRok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Zakonski rok za rješavanje 60 dana.
Obrazac: