OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNIH POTREBA

Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra postupka: 
MBP.SBIZ.03
Djelatnosti: 
Boračka pitanja

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Zlata Hajrulahovićstručni saradnik033 562 010zlata.hajrulahovic@mbp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Pomoć borcima/braniteljima u rješavanju teške ekonomsko-socijalne situacije u kojoj se nalaze.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj:2/98 , 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine , član 62. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14); Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba i prava na obezbjeđenje ogrjeva , član 23. („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09, 7/11, 30/13, 14/15)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada
Adresa stanovanja
Broj članova domaćinstva
Materijalna situacija
Zdravstveno stanje
Kontakt telefon
Općina
Ime oca

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Dokaz o statusu borca-branitelja BiH iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja BiHOpćinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FBiH/općinska služba za boračko- invalidsku zaštituOriginal ili ovjerena kopija(izjava se izdaje i ovjerava u općini)
Medicinska dokumentacijaZdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaza za nosioce najviših ratnih priznanjaMinistarstvo odbrane/Služba za boračko-invalidsku zaštituOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjevaMUP-policijska uprava prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal ili ovjerena kopija
Lične karte punoljetnih članova porodičnog domaćinstvaMUPOvjerena kopija
Uvjerenje za zapošljavanje ukoliko je podnosilac molbe nezaposlen kao i za sve nezaposlene članove porodičnog domaćinstvaSlužba za zapošljavanje općine prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva, kao ni punoljetni članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obvezniciPorezna uprava općine prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal ili ovjerena kopija
Kućna listaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava da do sada podnosilac zahtjev ranije dobio jednokratnu novćanu pomoć od ovog Ministarstva, kartica sa brojem tekućeg računaNadležna općinaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima podnosioca molbe i članova njegovog porodićnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, boračko-invalidske zaštite, penzijePoslodavac/PIO/MIO/nadležna općina-služba boračko-invalidske zaštiteOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Jedna budžetska godina.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan1 godina
Obrazac: