Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra obrasca:
MBP.SBIZ.03

Predmet: OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNIH POTREBA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Broj članova domaćinstva


____________________________________________________________________________________________
Materijalna situacija


____________________________________________________________________________________________
Zdravstveno stanje


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Općina


____________________________________________________________________________________________
Ime oca

OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNIH POTREBA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Dokaz o statusu borca-branitelja BiH iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja BiHOpćinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FBiH/općinska služba za boračko- invalidsku zaštituOriginal ili ovjerena kopija(izjava se izdaje i ovjerava u općini)
Medicinska dokumentacijaZdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaza za nosioce najviših ratnih priznanjaMinistarstvo odbrane/Služba za boračko-invalidsku zaštituOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjevaMUP-policijska uprava prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal ili ovjerena kopija
Lične karte punoljetnih članova porodičnog domaćinstvaMUPOvjerena kopija
Uvjerenje za zapošljavanje ukoliko je podnosilac molbe nezaposlen kao i za sve nezaposlene članove porodičnog domaćinstvaSlužba za zapošljavanje općine prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva, kao ni punoljetni članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obvezniciPorezna uprava općine prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal ili ovjerena kopija
Kućna listaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava da do sada podnosilac zahtjev ranije dobio jednokratnu novćanu pomoć od ovog Ministarstva, kartica sa brojem tekućeg računaNadležna općinaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima podnosioca molbe i članova njegovog porodićnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, boračko-invalidske zaštite, penzijePoslodavac/PIO/MIO/nadležna općina-služba boračko-invalidske zaštiteOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Jedna budžetska godina.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan1 godina