ODOBRENJE ZA IZDAVANJE ORTOPEDSKIH POMAGALA

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.SF.13
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Emina Kurtagić – Pepićstručni saradnik 033/562-027emina.kurtagic-pepic@mz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava RVI-a na korištenje ortopedskog pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala i odobriti korišenje istih
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 7. (“Službene novine FBiH” br:2/02 i 28/03 ); Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo, član 1. (“Službene novine Kantona Sarajevo” br: 13/04, 11/06 i 16/11 );

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv ortopedskog pomagala, lijeka ili sanitetskog materijala

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Preporuka/ nalaz ovlaštenog doktora o potrebi ortopedskog pomagala, lijeka ili medicinskog sredstvaNadležna zdravstvena ustanovaOriginal
Popunjen obrazac zahtjevaPodnosilac zahtjevaOriginal
Iskaznica RVI-a ili rješenje kojim je priznat status RVI-aSlužba za poslove boračko-invalidske zaštite nadležne općine ili udruženje boracaOvjerena kopija
Zdravstvena legitimacijaZavod zdravstvenog osiguranja KSOvjerena kopija
PredračunOrtopedska kuća u kojoj će potvrda biti realizovanaOriginal
Ljekarski nalazNadležna zdravstvena ustanovaKopija
Saglasnost za kopiranje lične kartePodnosilac zahtjevaOriginalpotpisana od podnosioca zahtjeva
Lična kartaMUPKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.U zavisnosti od vrste pomagala, vrijeme važenja propisano Od
Obrazac: