OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA PLAĆANJE TROŠKOVA STANARINE

Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra postupka: 
MBP.SBIZ.04
Djelatnosti: 
Boračka pitanja

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Zlata Hajrulahovićstručni saradnik033 562 010zlata.hajrulahovic@mbp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Pomoć borcima-braniteljima u rješavanju teške ekonomsko-socijalne i stambene situacije u kojoj se nalaze.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj:2/98 , 48/99, Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 62., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14; Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba i prava na obezbjeđenje ogrjeva, član 27., “Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09, 7/11, 30/13 i 14/15;

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada
Adresa stanovanja
Broj članova domaćinstva
Materijalna situacija
Kontakt telefon
Općina
Ime oca

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o statusu borca-branitelja BiH iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja BiHNadležno odjeljenje Federalnog ministrstva obraneOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor o podstanarstvu ovjerene od strane nadležnog organa /općine/ i poreske upraveOpćina /porezna upravaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da je podnosilac zahtjeva deložiran od strane nadležnih organa po propisima iz oblasti stambenih odnosaKantonalna uprava za stambene odnoseOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjevaMUP-policijska uprava prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal ili ovjerena kopija
Lične karte punoljetnih članova porodičnog domaćinstvaMUPOvjerena kopija
Uvjerenje za zapošljavanje ukoliko je podnosilac molbe nezapolen kao i za sve nezaposlene članove porodičnog domaćinstvaSlužba za zapošljavanje općine prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva, kao ni punoljetni članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obvezniciPorezna uprava općine prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal
Kućna listaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava da podnosilac zahtjev do sada nije dobio jednokratnu novčanu pomoč od ovog Ministarstva, kartica sa brojem tekućeg računaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima podnosioca molbe i članova njegovog porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, boračko-invalidske zaštite, penzijePoslodavac/PIO/MIO/nadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Jedna budžetska godina.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.
Obrazac: