Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra obrasca:
MBP.SBIZ.04

Predmet: OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA PLAĆANJE TROŠKOVA STANARINE


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Broj članova domaćinstva


____________________________________________________________________________________________
Materijalna situacija


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Općina


____________________________________________________________________________________________
Ime oca

OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA PLAĆANJE TROŠKOVA STANARINE

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o statusu borca-branitelja BiH iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja BiHNadležno odjeljenje Federalnog ministrstva obraneOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor o podstanarstvu ovjerene od strane nadležnog organa /općine/ i poreske upraveOpćina /porezna upravaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da je podnosilac zahtjeva deložiran od strane nadležnih organa po propisima iz oblasti stambenih odnosaKantonalna uprava za stambene odnoseOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjevaMUP-policijska uprava prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal ili ovjerena kopija
Lične karte punoljetnih članova porodičnog domaćinstvaMUPOvjerena kopija
Uvjerenje za zapošljavanje ukoliko je podnosilac molbe nezapolen kao i za sve nezaposlene članove porodičnog domaćinstvaSlužba za zapošljavanje općine prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva, kao ni punoljetni članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obvezniciPorezna uprava općine prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal
Kućna listaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava da podnosilac zahtjev do sada nije dobio jednokratnu novčanu pomoč od ovog Ministarstva, kartica sa brojem tekućeg računaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima podnosioca molbe i članova njegovog porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, boračko-invalidske zaštite, penzijePoslodavac/PIO/MIO/nadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Jedna budžetska godina.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.