ODOBRENJE ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Ministarstvo privredeSektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SIE.08
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse033 562 119adnan.aganovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbijediti da se odobrenje za geološka istraživanja vrši na način kojim će biti ispunjeni svi važeći propisi iz oblasti geoloških istraživanja, koncesija, zaštite okoliša i zaštite ljudi i opreme.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o geološkim istraživanjima, član 27. ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt telefon
Predmet istraživanja
Vrsta i obim istražnih radova
Prostor za istraživanje
Vrijeme početka i završetka istraživanja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Topografska osnovaPrivredno društvo registrovano za geodetska mjerenjaOvjerena kopija
Urbanistička suglasnost za geološka istraživanjaFederalno ili kantonalno ministarstvo ili nadležni općinski organOvjerena kopija
Program regionalnih ili projekt detaljnih geoloških istraživanjaPrivredno društvo ovlašteno za izradu geološke dokumentacijeOvjerena kopija
Izvještaj o reviziji programa odnosno projekta istraživanjaPrivredno društvo ovlašteno za izradu geološke dokumentacijeOvjerena kopija
Dokaz o registraciji privrednog društvaOpćinski sudOvjerena kopija
Odobrenje nadležnog organa za bavljenje registrovanom djelatnošću za privredno društvo ili javnu ustanovu koja je izradila i revidirala projekat geoloških istraživanjaFederalno ili kantonalno ministarstvo ili nadležni općinski organOvjerena kopija
Saglasnost za obavljanje istražnih radova od vlasnika zemljišta na kojem će se vršiti (izjava vlasnika)Općina / notarOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
30 danaRok za pregled i izdavanje obavještenja za dopunu zahtjeva 15 dana. Zakonski rok rješavanja 30 dana.
Obrazac: