ODOBRENJE ZA RAD APOTEKE U PRIVATNOJ PRAKSI/OGRANKA APOTEKE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.OPP.02
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Alen Katović stručni saradnik za pravne poslove 033/562-151alen.katovic@mz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrditi ispunjenost uvjeta u pogledu prostora, kadra i farmaceutske opreme, kako bi se moglo izdati odobrenje za rad apoteke u privatnoj praksi.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 165. stav 1. i 166. (“Službene novine FBiH”, br. 46/10 i 75/13); Zakon o apotekarskoj djelatnosti, član 22. (“Službene novine FBiH”, br. 40/10); Zakon o upravnom postupku, 200. (“Službene novine FBiH”, br. 2/98 i 48/99); Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije , član 46. (“Službene novine FBiH”, br. 44/12, 23/13 i 27/14);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Kantonalna administrativna taksa za rješenje kojim se odobrava rad35 KMVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63 UniCredit Bank
Administrativna taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Troškovi komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za rad apoteke u privatnoj praksi100 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosa.Vr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63 UniCredit Bank

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime magistra farmacije
Adresa stanovanja odgovorne osobe
Kontakt telefon
Naziv pod kojim će poslovati apoteka u privatnoj praksi
Adresa sjedišta apoteke u privatnoj praksi
Djelatnost
Radno vrijeme

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Saglasnost kantonalnog ministarstva na lokaciju apoteke u privatnoj praksi Ministarstvo zdravstva Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Diploma o završenom farmaceutskom fakultetu, odnosno farmaceutsko biohemijskom fakultetuObrazovna institucijaOvjerena kopija
Uvjerenje o položenom stručnom ispituFederalno ministarstvo zdravstvaOvjerena kopija
Licenca za radNadležna farmaceutska komoraOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvuOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Prijava o prebivalištuCIPSOriginal ili ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenjeOvlaštene zdravstvene ustanove i privatne prakseOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o radnoj sposobnostiCentar za socijani radOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom sudskom presudom ili odlukom drugog nadležnog organa nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja zdravstvene zaštite odnosno zaštitna mjera udaljenja dok ta mjera trajeNadležni sudOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti ili ovjerena izjava o budućem prestanku radnog odnosaSlužba za zapošljavanje ili stranka (općinski organ/notar)Original ili ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta prostora za obavljanje apotekarske djelatnostOvlašteni projektantski biroOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu odnosno zakupu poslovnog prostoraNadležni sud/notar/advokatOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o ispunjavanju sanitarno-higijenskih uslovaKantonalna uprava za inspekcijske posloveOriginal ili ovjerena kopija
Atest o ispravnosti elektroinstalacija u prostoruOvlašteno privredno društvoOriginal ili ovjerena kopija
Odobrenje o namjeni prostora u kojem se obavlja apotekarska djelatnost, za stan rješenje o pretvaranju stambenog prostora u poslovni prostor ukoliko se apotekarska djelatnost obavlja u navedenom prostoruNadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Spisak opreme sa urednim atestima proizvođača i dokazu o redovnom servisiranju opreme, kao i dokaz o porijeklu opreme (računi, kupoprodajni ugovor i sl.), u pravilu, dokaz o upisu med. sredstva koji je dio opreme u Registar med. sredstava AgencijePodnosilac zahtjeva/dobavljač/agencija za lijekove i medicinska sredstvaOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor sa kontrolnim laboratorijem proizvođača lijekova ukoliko apoteka nema vlastiti laboratorij za kontrolu kvaliteta galenskih lijekovaPodnosilac zahtjeva/proizvođač lijekovaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju stručne literature iz člana 35. Pravilnika, kao i dokaz o posjedovanju knjiga evidencije iz člana 38. PravilnikaPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja farmaceutskim otpadom u skladu sa važećim standardimaPodnosilac zahtjeva/ovlašteno privredno društvoOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijentaAgencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiHOriginal ili ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje farmaceutske komoreNadležna farmaceutska komoraOriginal
Dokaz o uplati naknade za rad stručne komisijeBanka, poštaOriginal
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Trajno
Obrazac: