OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Institucije
Šifra postupka: 
KZZBPP.01
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Dženan Zagorac stručni savjetnik-pravni zastupnik za krivični i prekršajni postupak 033 275 660dzenan.zagorac@zbpp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć čime se korisnicima-fizičkim licima omogućava ostvarivanje prava na pravično suđenje i pravo na jednak pristup pravdi pred sudom i drugim organima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, član 16. i 18. Zakona, “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 1/12 i 26/14;Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći, član 3 i 4., “Službene novine Kantona Sarajevo” , broj: 47/12 i 52/12.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime (ime jednog roditelja) i prezime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon podnosioca zahtjeva
Predmet zahtjeva za pruzanje besplatne pravne pomoći
Broj lične karte podnosioca zahtjeva i od koga je izdata

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Ovjerena i pisana izjava o imovinskom stanju i o dopuštanju uvida u sve podatke o imovini i prihodima podnosioca zahtjevaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Ovjerena i pisana izjava o imovinskom stanju i o dopuštanju uvida u sve podatke o imovini i prihodima ĉlanova porodiĉnog domaĉinstva podnosioca zahtjevaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Identifikacioni dokument (lična karta)IDDEEA
Kućna lista ovjerena kod nadležnog općinskog organaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenja-potvrde o imovinskom stanju podnosioca zahtjeva i članova njegovog porodičnog domaćinstvaSlužba za zapošljavanje, FZ PIO/MIO i poslodavac podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Za lica iz člana 11. stav 1. Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći koji pravo ostvaruju po osnovu statusa-potvrde, uvjerenja i isprave nadležnih organa kojima se potvrđuje taj statusNadležni organ (općina, sud, FZ PIO/MIO)Original ili ovjerena kopijadijete, lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost,duševno oboljelo lice,lice lošeg imovinskog stanja, uživalac najniže penzije i sl.
Uvjerenje o nezaposlenosti (za podnosioca i članove njegove porodice)Služba za zapošljavanjeOriginal
Potvrda o mjesečnim primanjimaPoslodavac/PIO MIOOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 8 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 6 dana.Do pravosnažnosti okončanja postupka za koji je data, osim a
Obrazac: