RJEŠENJE O POTVRĐIVANJU KOLIČINA I KVALITETA MINERALNE SIROVINE

Ministarstvo privredeSektor za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse
Šifra postupka: 
MP.SIE.09
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse0330562 119adnan.aganovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbijediti da se rješenje o potvrđivanju količina i kvaliteta mineralne sirovine za geološka istraživanja izda u skladu sa Zakonom i važećim propisima iz oblasti geoloških istraživanja, koncesija, zaštite okoliša i zaštite ljudi i opreme.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi čvrstih mineralnih sirovina, članovi 12.-19. (“Službene novine FBiH”, broj: 36/12); Pravilnik o uslovima i načinu vršenja određenih intelektualnih usluga u oblastima rudarstva, geologije, energije i industrije, član 19. (“Službene novine FBiH”, broj: 44/98); Rješenje o utvrdjivanju naknade za rad komisija koja vrše intelektualne usluge u oblasti energije,rudarstva,geologije i industrije, / (broj: 09-14-1936/11 od dana 27.07.2011.godine ); Zakon o geološkim istraživanjima, član 42. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za rad u Komisiji1250 KMVr.prih.: 722631; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 1801001338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Sjedište
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentForma
Dokaz o uplati naknadeOriginal
Elaborat o količini i kvaliteti mineralne sirovineOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
30 danaRok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 15 dana. Zakonski rok za rješavanje 30 dana.
Obrazac: