STICANJE ZVANJA INSTRUKTORA I LICENCE PREDAVAČA/ISPITIVAČA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za saobraćaj i edukaciju

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SSE.01
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Azra Ivazovićpomoćnik ministra 033/770-195azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Osposobljavanje i dodjela dozvole instruktora vožnje novim instruktorima vožnje; dodjela licence predavača teoretske nastave, ispitivača iz teoretskog dijela ispita, ispitivača iz upravljanja motornim vozilom i ispitivača iz poznavanja prve pomoći, a u svrhu osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila u praktičnom upravljanju motornim vozilom.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 178., “Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13; Pravilnik o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila, član 2., “Službeni glasnik BiH”, broj:15/07, 41/07; Pravilnik o uvjetima i načinu dobivanja licence, član 6., “Službeni glasnik BiH”, broj:12/07, 41/07 i 13/13; Pravilnik o provodjenju poslova iz Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila, član 3., “Službene novine KS”, broj: 45/15; Pravilnik o provodjenju poslova iz Pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence, član 3., “Službene novine KS”, broj: 45/15.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove polaganje ispita za instruktora vožnje200 KM (testovi) / 50 KM (toškovi pripremne nastave) / 150 KM (ispit iz saobraćajne psihologije) / 200 KM (pedagogija-metodika vožnje) / 150 KM (ispit iz poznavanja m/v, uređaja i opreme) / 150 KM (upravljanja m/v za A i B kategoriju, za svaku narednu kategoriju uvećava se za 20% u odnosu na prethodnu kategoriju)Vr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo; budž.org. 21010013380002210019263
Vr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo; budž.org. 21010013380002210019263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
JMB
Državljanstvo
Zanimanje
Adresa
Ulica
Broj telefona
Za koju vrstu licence polaže ispita/kategoriju polaže ispit
Da li je već polagao ispit
Da li posjeduje vozačku dozvolu, za koje kategorije, broj i datum izdavanja
Da li je izrečena mjera zabrane izdavanja, odnosno oduzimanja vozačke dozvole

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Instruktori-diplomaObrazovna institucijaKopija uz predočenje originala na uvid
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti( ne starije od 12 mjeseci)Nadležna zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenja da nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u posljednjih 5 godina( za instruktore)MUP Original
Vozačka dozvolaMUP Ovjerena kopija
Lična kartaMUPNa uvid
Dozvola vozača-instruktoraMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopija
Dokaz o relevantnom iskustvu na poslovima osposobljavanja kandidata za vozača-instruktora m/v u auto-školi( za licence 2 i 3)PoslodavacOriginal
Dokaz o uplati troškova za eliminatorni ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i dokaz o uplati troškova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati (za instruktore)Pošta/BankaOriginal(eliminatorni ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima u iznosu od 200 KM i pripremna nastava iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 50 KM)
Uvjerenje da nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom( za licence 1,2,3 i 4)MUPOriginal
Prijava prebivalištaMUPOriginal
Licence-Licenca doktora opće medicine( za licencu 4)Nadležna zdravstvena ustanovaOvjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu stručne spreme (za licence: 1, 2, 3 i 4)Obrazovna institucijaOvjerena kopija
Lične karte (za licence: 1, 2, 3 i 4)MUPNa uvid
Dokaz o traženom iskustvu na poslovima osposobljavanja kandidata za vozača ili instruktora vožnje u auto-školi (za licence 2 i 3)PoslodavacOvjerena kopija
Uvjerenje da nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom (za licence: 1, 2, 3 i 4)MUPOriginal
Dokaz o uplati troškova za eliminatorni ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i dokaz o uplati troškova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati (za licence)Pošta/bankaOriginal(eliminatorni ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima u iznosu od 150 KM i pripremna nastava iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 30 KM)
Dokaz o uplati troškova za izdavanje licence u iznosu od 50KM (za licencu 4)Pošta/bankaOriginal
Vozačke dozvole (za licence: 1, 2, 3 i 4)MUPOvjerena kopija
Dozvole vozača-instruktora (za licencu 3)Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopija
Prijava prebivalištaMUPOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.5 godina
Obrazac: