Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor za saobraćaj i edukaciju
Šifra obrasca:
MONM.SSE.01

Predmet: STICANJE ZVANJA INSTRUKTORA I LICENCE PREDAVAČA/ISPITIVAČA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Ime jednog roditelja


____________________________________________________________________________________________
JMB


____________________________________________________________________________________________
Državljanstvo


____________________________________________________________________________________________
Zanimanje


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Ulica


____________________________________________________________________________________________
Broj telefona


____________________________________________________________________________________________
Za koju vrstu licence polaže ispita/kategoriju polaže ispit


____________________________________________________________________________________________
Da li je već polagao ispit


____________________________________________________________________________________________
Da li posjeduje vozačku dozvolu, za koje kategorije, broj i datum izdavanja


____________________________________________________________________________________________
Da li je izrečena mjera zabrane izdavanja, odnosno oduzimanja vozačke dozvole

STICANJE ZVANJA INSTRUKTORA I LICENCE PREDAVAČA/ISPITIVAČA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Instruktori-diplomaObrazovna institucijaKopija uz predočenje originala na uvid
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti( ne starije od 12 mjeseci)Nadležna zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenja da nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u posljednjih 5 godina( za instruktore)MUP Original
Vozačka dozvolaMUP Ovjerena kopija
Lična kartaMUPNa uvid
Dozvola vozača-instruktoraMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopija
Dokaz o relevantnom iskustvu na poslovima osposobljavanja kandidata za vozača-instruktora m/v u auto-školi( za licence 2 i 3)PoslodavacOriginal
Dokaz o uplati troškova za eliminatorni ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i dokaz o uplati troškova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati (za instruktore)Pošta/BankaOriginal(eliminatorni ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima u iznosu od 200 KM i pripremna nastava iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 50 KM)
Uvjerenje da nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom( za licence 1,2,3 i 4)MUPOriginal
Prijava prebivalištaMUPOriginal
Licence-Licenca doktora opće medicine( za licencu 4)Nadležna zdravstvena ustanovaOvjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu stručne spreme (za licence: 1, 2, 3 i 4)Obrazovna institucijaOvjerena kopija
Lične karte (za licence: 1, 2, 3 i 4)MUPNa uvid
Dokaz o traženom iskustvu na poslovima osposobljavanja kandidata za vozača ili instruktora vožnje u auto-školi (za licence 2 i 3)PoslodavacOvjerena kopija
Uvjerenje da nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom (za licence: 1, 2, 3 i 4)MUPOriginal
Dokaz o uplati troškova za eliminatorni ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i dokaz o uplati troškova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati (za licence)Pošta/bankaOriginal(eliminatorni ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima u iznosu od 150 KM i pripremna nastava iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 30 KM)
Dokaz o uplati troškova za izdavanje licence u iznosu od 50KM (za licencu 4)Pošta/bankaOriginal
Vozačke dozvole (za licence: 1, 2, 3 i 4)MUPOvjerena kopija
Dozvole vozača-instruktora (za licencu 3)Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopija
Prijava prebivalištaMUPOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za troškove polaganje ispita za instruktora vožnje200 KM (testovi) / 50 KM (toškovi pripremne nastave) / 150 KM (ispit iz saobraćajne psihologije) / 200 KM (pedagogija-metodika vožnje) / 150 KM (ispit iz poznavanja m/v, uređaja i opreme) / 150 KM (upravljanja m/v za A i B kategoriju, za svaku narednu kategoriju uvećava se za 20% u odnosu na prethodnu kategoriju)3380002210019263Vr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001
3380002210019263Vr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.5 godina