ODOBRAVANJE RADA ORDINACIJE/LABORATORIJE ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUCI

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.OPP.11
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Demirović Smailviši stručni saradnik za pravne poslove033/562-151smail.demirovic@mz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrditi ispunjenost uvjeta u pogledu prostora, kadra i opreme, kako bi se moglo izdati odobrenje za rad ordinacije/laboratorije/zdravstvene njege bolesnika u kući
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 166. ( “Službene novine FBiH”, 46/10 i 75/13); Zakon o upravnom postupku, član 200. stav 1. (“Službene novine FBiH”, 2/98 i 48/99); Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom, član 58., i 59. (“Službene novine FBiH”, br. 104/13, 16/14 i 66/15);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Kantonalna administrativna taksa za rješenje kojim se odobrava rad35 KMVrsta prihoda-722121; Budžet Kantona Sarajevo102-050-00001066-98 Union Banka
Administrativna taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Troškovi komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za rad ordinacije/laboratorije/zdravstvene njege bolesnika u kući100 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosa.Vr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime oca
Predmet zahtjeva- odobrenje za rad, opcijalno: privatna ordinacija/laboratorija/zdravstvena njega bolesnika u kući
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv pod kojim će poslovati privatna ordinacija, /laboratorija/zdravstvena njega bolesnika u kući
Adresa sjedišta
Ime i prezime osobe odgovorne za rad
Radno vrijeme

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Saglasnost kantonalnog ministarstva na lokaciju ordinacije/laboratorije/zdravstvene njege bolesnika u kućiMinistarstvo zdravstva Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Diplomu o završenom medicinskom, stomatološkom i fakultetu zdravstvenih studija. Ukoliko se privatna praksa obavlja od strane zdravstvenih radnika sa SSS, prilaže se svjedočanstvo o završenoj srednjoj medicinskoj odnosno srednjoj zubotehničkoj školi.Obrazovna institucijaOvjerena kopija
Dokaz o položenom stručnom ispitu u svom stručnom zvanjuNadležno ministarstvo zdravstvaOvjerena kopija
Dokaz o položenom specijalističkom odnosno subspecijalističkom ispitu ukoliko se podnosi zahtjev za obavljanje privatne prakse u oblasti specijalističkih odnosno subspecijalističkih djelatnosti;Federalno ministrstvo zdravstvaOvjerena kopija
Dokaz o dodatnoj edukaciji iz ultrazvučne dijagnostike ukoliko se u okviru privatne prakse obavljaju poslovi ultrazvučne dijagnostikeZdravstvena institucijaOvjerena kopija
Licenca za radNadležne federalne odnosno kantonalne komore iz oblasti zdravstva registrovana za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenceOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da je podnosilac zahtjeva državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na teritoriji Federacije;Nadležni općinski organ/CIPSOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnostiCentar za socijalni radOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da pravosnažnom sudskom presudom ili odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera bezbjednosti ilizaštitna mjera zabrane obavljanja zdravstvene zaštite odnosno zaštitna mjera udaljenja dok te mjere trajuOpćinski sudOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da nije u radnom odnosu, odnosno da ne obavlja drugu samostalnu djelatnost, odnosno dokaz o najavi prekida radnog odnosa;Zavod za zapošljavanje /općinski organ/notarOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta prostora za obavljanje privatne prakse za koju se podnosi zahtjev – saglasnost o namjeni prostora (nadležna općina), uključujući i dokaz o vlasništvu odnosno zakupu navedenog prostora;Ovlašteni projektni biroOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o pretvaranju stambenog prostora u poslovni prostor izdato od nadležnog organa, ukoliko se privatna praksa obavlja u navedenom prostoruNadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Sanitarnu saglasnost na prostor izdatu od nadležne sanitarne inspekcijeKantonalna uprava za inspekcijske posloveOriginal ili ovjerena kopija
Atest o ispravnosti elektroinstalacija u prostoruOvlašteno pravno liceOriginal ili ovjerena kopija
Spisak medicinsko-tehničke opreme sa urednim atestima proizvođača i dokazu o redovnom servisiranju opreme,što uključuje i dokaz o porijeklu opreme (računi, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu medicinske opreme,darovnica i sl.);Podnosilac zahtjeva/dobavljačOriginal
Dokaz o upisu medicinskog sredstva koji je dio opreme u Registar medicinskih sredstava Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine;Agencij za lijekove i medicinska sredstva Bosne i HercegovineOriginal ili ovjerena kopija
Dokazi o uspostavljenom sistemu upravljanja medicinskim otpadom u skladu sa važećim standardima,što podrazumijeva posjedovanje plana upravljanja medicinskim otpadom i dr. saglasno Zakonu i Pravilniku o upravljanju medicinskim otpadomPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje nadležne federalne odnosno kantonalne komore koja je registrovana za izdavanje mišljenja oopravdanosti osnivanja privatne prakseNadležne federalne odnosno kantonalne komore iz oblasti zdravstvaOriginal
Ugovor zaključen sa doktorom medicine odnosno doktorom stomatologije pod čijim uputama i stručnim nadzorom se obavlja posao medicinske sestre-tehničaraPodnosilac zahtjevaOriginal Ukoliko se podnosi zahtjev za obavljanje privatne prakse u stručnom nazivu medicinske sestre-tehničara, kao i zubnog tehničara
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o uplati naknade za rad stručne komisijeBanka, poštaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 danaTrajno
Obrazac: