Ministarstvo zdravstva
Šifra obrasca:
MZ.OPP.11

Predmet: ODOBRAVANJE RADA ORDINACIJE/LABORATORIJE ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUCI


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Ime oca


____________________________________________________________________________________________
Predmet zahtjeva- odobrenje za rad, opcijalno: privatna ordinacija/laboratorija/zdravstvena njega bolesnika u kući


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Naziv pod kojim će poslovati privatna ordinacija, /laboratorija/zdravstvena njega bolesnika u kući


____________________________________________________________________________________________
Adresa sjedišta


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime osobe odgovorne za rad


____________________________________________________________________________________________
Radno vrijeme

ODOBRAVANJE RADA ORDINACIJE/LABORATORIJE ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUCI

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Saglasnost kantonalnog ministarstva na lokaciju ordinacije/laboratorije/zdravstvene njege bolesnika u kućiMinistarstvo zdravstva Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Diplomu o završenom medicinskom, stomatološkom i fakultetu zdravstvenih studija. Ukoliko se privatna praksa obavlja od strane zdravstvenih radnika sa SSS, prilaže se svjedočanstvo o završenoj srednjoj medicinskoj odnosno srednjoj zubotehničkoj školi.Obrazovna institucijaOvjerena kopija
Dokaz o položenom stručnom ispitu u svom stručnom zvanjuNadležno ministarstvo zdravstvaOvjerena kopija
Dokaz o položenom specijalističkom odnosno subspecijalističkom ispitu ukoliko se podnosi zahtjev za obavljanje privatne prakse u oblasti specijalističkih odnosno subspecijalističkih djelatnosti;Federalno ministrstvo zdravstvaOvjerena kopija
Dokaz o dodatnoj edukaciji iz ultrazvučne dijagnostike ukoliko se u okviru privatne prakse obavljaju poslovi ultrazvučne dijagnostikeZdravstvena institucijaOvjerena kopija
Licenca za radNadležne federalne odnosno kantonalne komore iz oblasti zdravstva registrovana za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenceOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da je podnosilac zahtjeva državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na teritoriji Federacije;Nadležni općinski organ/CIPSOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnostiCentar za socijalni radOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da pravosnažnom sudskom presudom ili odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera bezbjednosti ilizaštitna mjera zabrane obavljanja zdravstvene zaštite odnosno zaštitna mjera udaljenja dok te mjere trajuOpćinski sudOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da nije u radnom odnosu, odnosno da ne obavlja drugu samostalnu djelatnost, odnosno dokaz o najavi prekida radnog odnosa;Zavod za zapošljavanje /općinski organ/notarOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta prostora za obavljanje privatne prakse za koju se podnosi zahtjev – saglasnost o namjeni prostora (nadležna općina), uključujući i dokaz o vlasništvu odnosno zakupu navedenog prostora;Ovlašteni projektni biroOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o pretvaranju stambenog prostora u poslovni prostor izdato od nadležnog organa, ukoliko se privatna praksa obavlja u navedenom prostoruNadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Sanitarnu saglasnost na prostor izdatu od nadležne sanitarne inspekcijeKantonalna uprava za inspekcijske posloveOriginal ili ovjerena kopija
Atest o ispravnosti elektroinstalacija u prostoruOvlašteno pravno liceOriginal ili ovjerena kopija
Spisak medicinsko-tehničke opreme sa urednim atestima proizvođača i dokazu o redovnom servisiranju opreme,što uključuje i dokaz o porijeklu opreme (računi, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu medicinske opreme,darovnica i sl.);Podnosilac zahtjeva/dobavljačOriginal
Dokaz o upisu medicinskog sredstva koji je dio opreme u Registar medicinskih sredstava Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine;Agencij za lijekove i medicinska sredstva Bosne i HercegovineOriginal ili ovjerena kopija
Dokazi o uspostavljenom sistemu upravljanja medicinskim otpadom u skladu sa važećim standardima,što podrazumijeva posjedovanje plana upravljanja medicinskim otpadom i dr. saglasno Zakonu i Pravilniku o upravljanju medicinskim otpadomPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje nadležne federalne odnosno kantonalne komore koja je registrovana za izdavanje mišljenja oopravdanosti osnivanja privatne prakseNadležne federalne odnosno kantonalne komore iz oblasti zdravstvaOriginal
Ugovor zaključen sa doktorom medicine odnosno doktorom stomatologije pod čijim uputama i stručnim nadzorom se obavlja posao medicinske sestre-tehničaraPodnosilac zahtjevaOriginal Ukoliko se podnosi zahtjev za obavljanje privatne prakse u stručnom nazivu medicinske sestre-tehničara, kao i zubnog tehničara
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o uplati naknade za rad stručne komisijeBanka, poštaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Kantonalna administrativna taksa za rješenje kojim se odobrava rad35 KM102-050-00001066-98 Union BankaVrsta prihoda-722121; Budžet Kantona Sarajevo
Administrativna taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Troškovi komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za rad ordinacije/laboratorije/zdravstvene njege bolesnika u kući100 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosa.338-000-22100192-60Vr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo;

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 danaTrajno