STICANJE STATUSA ISTAKNUTOG SAMOSTALNOG UMJETNIKA

Ministarstvo kulture i sportaSektor za kulturu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo kulture i sporta

CANTON SARAJEVO
Ministry of Culture and Sports

 

Šifra postupka: 
MKS.SKISEPP.01
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Elvedina Kozadrastručni savjetnik033 562 136elvedina.kozadra@mks.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Priznavanje statusa istaknutog samostalnog umjetnika
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku ,član 200.,”Službene novine FBIH” broj: 2/98 i 48/99,Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima ,član 11.,”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 19/11 i 21/15,Odluka o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona Sarajevo,član 2.,”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 45/15;

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime (ime oca) prezime
Adresa
Telefon
JMBG
Mail
Matični broj penzionog osiguranja
Prebivalište i adresa
Završena škola
Broj i datum sticanja diplome
Područje umjetničkog stvaralaštva
Članstvo u umjetničkom udruženju
Najznačajnija domaća i strana priznanja
www adresa

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Potvrda da nije u radnom odnosuSlužba za zapošljavanje KSKopijaSamo ukoliko podnosilac zahtjeva nije član niti jednog udruženja
Izjava da je umjetničko stvaralaštvo i djelovanje jedino prefesionalno zanimanjeOpćina/notarOriginal
Uvjerenje o BIH državljanstvuOpćinaOriginal
Lična kartaMUPNa uvid
Prijava o prebivalištuCIPSOriginal
Umjetnička biografija i bibliografija o umjetničkim djelima od strane matičnog udruženja/Društva/javne ustanove kultureKulturne institucije, javne ustanove, festivali, galerije ili izdavačke kuće sa međunarodnom referencomOvjerena kopija
Dodijeljena priznanja i nagrada za umjetničko stvaralaštvo. Kopija dodijeljenih priznanja i nagrada za umjetničko stvaralaštvoUmjetničko udruženjeKopija
Popis međunarodnih i domaćih nagrada i priznanja za umjetničko stvaralaštvoNadležne organizacije /udruženja/ institucijeKopija
Preporuka matičnog umjetničkog udruženja, društva, javne ustanove o vrijednosti umjetničkog stvaralaštvaMatično umjetničko udruženje/javna ustanovaOriginal
Programska knjižica/popis umjetničkih djela potvrđen od strane kulturne institucije, javne ustanove, festivala, galerije ili izdavačke kuće sa međunarodnom referencomKulturne institucije, javne ustanove, festivali, galerije ili izdavačke kuće sa međunarodnom referencomOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.1 godina