Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.03
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturkovićstručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Osigurati licima odnosno porodicama u stanju socijane potrebe kojima je zbog posebnih okolnosti (migracije, repatrijacije, elementarne nepogode, smrti jednog ili više članova porodice, povratka sa liječenja , otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora) odgovarajući oblik pomoći, obezbjedi ostvarivanje jednokratne novčana pomoći u cilju prevazilaženja stanja socijalne potrebe.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, član 21., 22. i 28., “Službene novine Federacije BiH”, broj:36/99; 54/04; 39/06; 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99; Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, članovi 4. stav (1), 30., 31. i 32., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14-Prečišćen tekst; Uredba o visini koeficijenata za obraćun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u predhodnoj kalendarskoj godini, koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj:19/15; Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2. tačka 3., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 25/15.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca
Telefon
Adresa- prebivalište
Bračni status
Opis socijalne potrebe

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Opis socijalne potrebeMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(nadležan je matični ured općine mjesta rodjenja podnosioca zahtjeva)
zvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaNadležna općina-matični uredOvjerena kopijamatični ured prema mjestu rodjenja maloljetne osobe)
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Uvjerenje o kretanju za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Uvjerenje o kretanju za sve punoljetne članove domaćinstvaPoslodavac/Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal(dokaz o primanjima – potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda službe za zapošljavanje, potvrda PIO, potvrda škole/fakulteta)
Uvjerenje za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOriginal(nadležna je općina prebivališta članova domaćinstva)
Uvjerenje porezne uprave za sve punoljetne članove domaćinstvaPoreska uprava nadležne općineOvjerena kopija
Uvjerenje o posjedovanju motornog vozilaMUP Kantona SarajevoOriginal
Primjerak tekućeg računaBankaOriginal
Uvjerenje za sve članove domaćinstva za ostvarivanje prava na ličnu/ porodičnu invalidninu i ortopedski dodataka po osnovu statusa-civilne žrtve rataNadležna općinaOriginal(nadležna je služba općine za obavljanje poslova iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom)

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok rješavanja urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi do trenutka isp