UVJERENJE O NEZAPOSLENOSTI

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
Šifra postupka: 
JUSZ.OBZ.01
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Elzana Aganovišef odjeljenja za poslove izdavanja radnih dozvola033/569-139elzana.aganovic@juszzks.com.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarenje i zaštite prava podnosilaca u drugim postupcima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, član 14. (“Službene novine FBiH”, br. 41/01, 22/05 i 9/08); Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine FBiH”, br. 2/98 i 48/99); Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja , član 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 24/06 );

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ulica i broj
Svrha

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP Na uvid
Prijava mjesta prebivališta ili boravištaMUP Na uvid
Dokaz o stepenu stručnog obrazovanja (ako nije upisan u radnu knjižicu)Obrazovna institucijaNa uvid
Uvjerenje je oslobođeno od plaćanja takse u smislu člana 8. Zakona o administrativnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/01- Prečišćen tekst, 22/02, 10/05 i 26/08).JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”Original

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje predmeta je 5 dana.Za uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija rok 1 dan.Do promjene statusa