Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra obrasca:
MBP.SBIZ.05

Predmet: OSTVARIVANJE PRAVA NA BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Da li je i koliko puta koristio pravo na banjsko i klimatsko liječenje


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Općina


____________________________________________________________________________________________
Ime oca

OSTVARIVANJE PRAVA NA BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Uvjerenje o pripadnosti OS RBiH, reviziono rješenje o priznavanju prava na ličnu/ porodičnu invalidninuOpćinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FBiHOriginal ili ovjerena kopija(preporuka daje ljekar zdravstvene ustanova u kojoj se podnosilac liječi)
Medicinska dokumentacija za podnosioca zahtjevaNadležna zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Preporuka ljekara specijaliste za podnosioca zahtjeva Zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Lična karta podnosioca zahtjevaMinistarstvo unutrašnjih poslova KSOvjerena kopija
Revizorno rješenje o priznavanju prava na ličnu/porodičnu invalidninuOpćinska služba za boračko invalidsku zaštituOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Rok utvrđen propisom je jedna budžetska godina.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Obrasci se preuzimaju u nadležnim općinama.