Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za pravne, opće i administrativne poslove
Šifra obrasca:
MBP.SPOAP.03

Predmet: OSTVARIVANJE PRAVA NA SNOŠENJE TROŠKOVA PLAĆANJA NAKNADE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA ZA POTREBE BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Broj članova domaćinstva


____________________________________________________________________________________________
Način kako je rješena stambena situacija Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Općina

OSTVARIVANJE PRAVA NA SNOŠENJE TROŠKOVA PLAĆANJA NAKNADE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA ZA POTREBE BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješ. o utvrđ. visini troškova za dodjeljeno grad. građ. zemlj. izdato od nadl. opći. sl. za urb, odnosno predug./ug. o kupovini građ. zemlj. u svrhu izgradnje individualnog stamb. obj. za vlastite potrebeOpćinsko vijeće ili notarOriginalNadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu) (U skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06)
Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji po odredbama čl. 1.i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i HercegovineOpćinska služba za boračka pitanja ili grupa za vođenje evidencijeKopijaUvjerenje o kretanju za podnosiova zahtjeva obuhvata period od 01.01.1991 do dana izdavanja uvjerenja)
Uvjerenje o državljanstvu ili lična karta za podnosioca zahtjevaMUP Ovjerena kopijaDokazi o mjesečnim prihodima po osnovu: potvrda o primanjima od poslodavca; ček od penzije iz radnog odnosa;boračko-invalidske zaštite;primanja po osnovu lične i porodične penzije;po osnovu boračko-invalidske zaštite i dr.
Ovjerena izjava da je podnosilac zahtjeva i čl. domaćinstva saglasni da Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kontrolor podataka može obrađivati njihove lične podatkeNadležna općinaOriginalNadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu)
Rodni listOpćinaOvjerena kopijaNadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu)
Kućna listaOpćinaOriginal
Uvjerenje o kretanjuMUP-policijska uprava prebivališta/boravišta podnosiocaOvjerena kopija
Dok. o ukupnim prim. dom. podn. zah. i punoljetnih čl. por. dom. (potvrda o prim. od poslodavca, ček od penzije iz radnog odnosa, odnosno prim. po osnovu lične i por. inv. po osnovu bor-inv. zaštite i soc. zaštite i dr.)Poslodavac/PIO /MIO/Služba za zapošljavanje i dr.Ovjerena kopija
Izjava da su podnosilac zahtjeva i članovi domaćinstva evidentirani kod Službe za zapošljavanje Kantona SarajevoNadležna općinaOriginal
Iz. da podn. zah. kao i njegovi čl. por. dom. nisu vlas. ili posjednici bilo koje stamb. jed. ili zemlj. u KS i na ostalim područjima BiH, niti su podnijeli zah. za upis vlasništva na bilo kojoj stamb. jed. ili zemlj. u KS i na ostalim područjima BiHNadležna općinaOriginal
Dokaz o dodatnom boračkom statusu jednog ili više članova porodičnog domaćinstvaFederalno ministarstvo za boračka pitanja – općinsko odjeljenje sektora za vojne evidencijeOvjerena kopija
Ljekarski nalaz na okolnost teške bolesti podnosioca zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstvaZdravstvena ustanovaOvjerena kopija
Dokaz o radnom stažu za podnosioca zahtjeva ili šehida-poginulog borca ili umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog demobilisanog borcaPIO/MIOOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 danaTrajno