Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy and Infrastructure

 

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Šifra obrasca:
KJKPVIK.TS.OVKMP.01

Predmet: NAČELNA SAGLASNOST ZA PRIKLJUČAK NA GRADSKU VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU


____________________________________________________________________________________________
Naziv podnosioca


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon

NAČELNA SAGLASNOST ZA PRIKLJUČAK NA GRADSKU VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Pravosnažna Urbanistička saglasnost sa lokacijom objekta (važeća)Kanton, grad ili općinaKopija
Kopija katastarskog planaOpćinaKopija
Izvod iz digitalnog plana katastra komunalnih uređaja sa ucrtanim objektom ovjerenim od strane nadležne općinske službeZavod za izgradnju Kantona SarajevoOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za izdavanje načelne saglasnosti za individualan porodični objekat i manji poslovni prostorDo 100 m2 -35,10 KMUnicredit Bank: 338-900-22082747-53, Raiffeisen Bank: 161-000-00638500-67,Intesa San Paolo Bank: 154-921-20061390-57Prim. KJKP”Vodovod i Kanalizacija”, tehnička služba Vodovoda
Naknada za izdavanje načelne saglasnosti za individualan porodični objekat i manji poslovni prostorDo 100 m2 -35,10 KMUnicredit Bank: 338-900-22082747-53, Raiffeisen Bank: 161-000-00638500-67,Intesa San Paolo Bank: 154-921-20061390-57Prim. KJKP”Vodovod i Kanalizacija”, tehnička služba Kanalizacije
Izdavanje načelne saglasnosti za stambeni,stambeno-poslovni i poslovni prostorPreko 100 m2-58,50 KMUnicredit Bank: 338-900-22082747-53, Raiffeisen Bank: 161-000-00638500-67, Intesa San Paolo Bank: 154-921-20061390-57Prim. KJKP” Vodovod i Kanalizacija”, tehnička služba Vodovoda
Izdavanje načelne saglasnosti za stambeni, stambeno-poslovni i poslovni prostorPreko 100 m2-58,50 KMUnicredit Bank: 338-900-22082747-53, Raiffeisen Bank: 161-000-00638500-67,Intesa San Paolo Bank: 154-921-20061390-57Prim. KJKP” Vodovod i Kanalizacija”, tehnička služba Kanalizacije

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
10 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 10 dana12 mjeseci