Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra obrasca:
MP.SPVŠ.19

Predmet: SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA


____________________________________________________________________________________________
Naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Adresa sjedišta


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon-fax

SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registarOpćinski sud u SarajevuOvjerena kopija
Dokaz o vlasništvu objekta (prostora) ili Ugovor o korištenjuZemljišnoknjižni uredKopija
Dokaz o posjedovanju propisane opremeIzvod iz inveturne liste podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da ima osiguranu zdravstveno-tehničku zaštitu radnog prostora i zaposlenih koji u njemu rade (sprečavanje štetnog uticaja)Ovlaštena institucija za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizacijuOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o registrovanim zaposlenicima-osiguranicima sa VII stepenom stručne spreme koja vode proizvodnjuZavoda za penzijsko-invalidsko osiguranjeOriginal ili ovjerena kopija
Građevinska dozvola za objekat u kojem se nalazi laboratorijaNadležna općinska službaKopija
Katastarski planNadležna općinska služba- katastar Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Uvjerenje o ispravnosti mjernih instrumenataIzvod iz inveturne liste podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o raspolaganju potrebnim prostoromIzvod iz inveturne liste podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o radnom stažu za stručna lica sa VII stepenom stručne spremePoslodavacOriginal ili ovjerena kopija

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih2 godine