Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
Šifra obrasca:
MONM.SPOSO.03

Predmet: OSNIVANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA-PRETHODNA SAGLASNOST VLADE KANTONA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja/sjedište


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
E-mail


____________________________________________________________________________________________
Svrha zahtjeva

OSNIVANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA-PRETHODNA SAGLASNOST VLADE KANTONA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Elaborat o osnivanju predškolske ustanovePredškolaska ustanovaOriginal
Odluka osnivača o osnivanju predškolske ustanoveOsnivačOriginal
Dokaz da je obezbijeđen nastavni odgoj i nastavni kadar u skladu sa Pedagoškim normativima i standardimaOsnivačOvjerena kopija
Dokaz da je obezbijeđen prostor, oprema i didaktička sredstva u skladu sa Pedagoškim standardima i normativimaOsnivačOvjerena kopija
Dokaz o ispunjenosti finansijskih sredstava za rad predškolske ustanoveBankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 90 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 90 dana.Trajno