Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo pravde i uprave

CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

 

Ministarstvo pravde i upraveSektor za upravu
Šifra obrasca:
MPU.SU.03

Predmet: UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUŽENJA


____________________________________________________________________________________________
Podnosilac zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Naziv udruženja


____________________________________________________________________________________________
Skraćeni naziv udruženja


____________________________________________________________________________________________
Broj i datum rješenja o upisu u registar udruženja


____________________________________________________________________________________________
Sjedište udruženja


____________________________________________________________________________________________
Promjena naziva udruženja


____________________________________________________________________________________________
Promjena skraćenog naziva udruženja


____________________________________________________________________________________________
Promjena sjedišta udruženja


____________________________________________________________________________________________
Osobe kojima prestaje pravo predstavljanja i zastupanja udruženja


____________________________________________________________________________________________
Nove osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje udruženja

UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUŽENJA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Zahtjev za upis promjenaPodnosilac zahtjevaOriginal(obrazac broj 6)(2x)
Izmjene i dopune statuta ili novi statutPodnosilac zahtjevaOriginal(2x)
Odluka o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji, odnosno prestanku subjekta upisaPodnosilac zahtjevaOriginal(obrazac broj 7)
Prijava za upis promjene djelatnosti, statuta i članova organa upravljanjaPodnosilac zahtjevaOriginal(obrazac broj 5)
Odluka o razrješenju i imenovanju članova organa upravljanjaPodnosilac zahtjevaOriginal
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Dokaz o uplati taksePošta/bankaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Administrativna taksa na rješenje o registraciji udruženja građana100 KM3380002210019260Vr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. /
Naknada za upis u registar udruženja100 KM3380002210019260Vr.prih.: 722421; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. /

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Prosječno vrijeme rješavanja potpunog zahtjeva 20 dana.Trajno