Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.03

Predmet: Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca


____________________________________________________________________________________________
Telefon


____________________________________________________________________________________________
Adresa- prebivalište


____________________________________________________________________________________________
Bračni status


____________________________________________________________________________________________
Opis socijalne potrebe

Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Opis socijalne potrebeMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(nadležan je matični ured općine mjesta rodjenja podnosioca zahtjeva)
zvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaNadležna općina-matični uredOvjerena kopijamatični ured prema mjestu rodjenja maloljetne osobe)
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Uvjerenje o kretanju za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Uvjerenje o kretanju za sve punoljetne članove domaćinstvaPoslodavac/Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal(dokaz o primanjima – potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda službe za zapošljavanje, potvrda PIO, potvrda škole/fakulteta)
Uvjerenje za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOriginal(nadležna je općina prebivališta članova domaćinstva)
Uvjerenje porezne uprave za sve punoljetne članove domaćinstvaPoreska uprava nadležne općineOvjerena kopija
Uvjerenje o posjedovanju motornog vozilaMUP Kantona SarajevoOriginal
Primjerak tekućeg računaBankaOriginal
Uvjerenje za sve članove domaćinstva za ostvarivanje prava na ličnu/ porodičnu invalidninu i ortopedski dodataka po osnovu statusa-civilne žrtve rataNadležna općinaOriginal(nadležna je služba općine za obavljanje poslova iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom)

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok rješavanja urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi do trenutka isp